Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

OR – MR

OUDERRAAD

Het doel van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. De ouderraad tracht dit te bereiken door als vertegenwoordiger van de ouders op te treden in overlegsituaties en samenwerkingsverbanden met schoolleiding en team van de school.

Deze samenwerking resulteert onder andere in de volgende activiteiten:

1.  Informatie ouderavonden, sport- en speldagen, viering Sinterklaas/Kerst/Pasen, schoolkamp en schoolverlatersdag groep 8, afscheidsavond, carnaval en de verjaardagen van leerkrachten;
2. het verlenen van hand- en spandiensten, organiseren van vervoer;
3. de organisatie van de ophaaldienst oud papier en de kledinginzameling;
4. regelmatig overleg met de directie.

Vergaderingen
Voor een goede afstemming met het dagelijks bestuur van de school en het schoolteam is er altijd 1 lid van het team aanwezig tijdens de vergaderingen van de Ouderraad. Voor schooljaar 2022-2023 is dit Myrna van Dinter. De directeur zal indien nodig ook aanschuiven tijdens de vergaderingen. De Medezeggenschapsraad en de ouderraad zorgen altijd voor een goede uitwisseling van informatie onderling.

Alle ouders kunnen punten aandragen die tijdens de vergadering besproken moeten worden. Deze  punten kunnen worden doorgegeven aan een van de leden van de ouderraad of via or.desprongh@gmail.com.

Ouderbijdrage
Scholen mogen ouders vragen aan bepaalde activiteiten mee te betalen: de zogenaamde ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten van de ouderraad zoals: sinterklaasfeest, kerstviering, carnavalsviering, sportdagen enz.
Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.
Voor dit schooljaar is deze bijdrage vastgesteld op € 20,00 per kind. Voor kinderen die later instromen is een regeling getroffen. Er kan een extra bijdrage gevraagd worden i.v.m. duurdere activiteiten zoals schoolreisje en/of schoolkamp.

Ouderhulp bij activiteiten
Het organiseren van de diverse activiteiten voor de leerlingen kan niet gedaan worden zonder de hulp van ouders. Tijdens het schooljaar wordt er per activiteit per mail hulp gevraagd. Het kan gaan om het begeleiden van een groepje kinderen gedurende een activiteit maar ook het vervoeren van en naar een locatie kan behoren tot de hulpvraag.

Middels onderstaande downloads kunt u meer achtergrondinformatie vinden over de oudervereniging.

– Huishoudelijk reglement
– Statuten

De vereniging verzorgt ook de coördinatie rondom het inzamelen van oud papier en kleding.
Kledinginzameling: data nog niet bekend.
Oud papier wordt tweemaal per maand ingezameld. Op de jaarkalender ziet u de exacte data en in de ouderapp de indeling van de verantwoordelijke ouders.

Samenstelling ouderraad 2022-2023
Leden van de Ouderraad worden voor 3 jaar gekozen. Mede door verhuizing en doordat leerlingen de school verlaten ontstaan regelmatig vacatures. Deze worden ruim voor de verkiezing bekend gemaakt zodat ouders zich kandidaat kunnen stellen.

Bestuur

Voorzitter : Femke van Hout
Secretaris : Ingrid Derks
Penningmeester : Kim Boots

Leden
Claudia van Creij
Eveline van Aarle
Gwendolyn Kaarsemaker
Miriam Venhuizen
Loes Hulsen

 

Klassenouders

Elke groep heeft zijn eigen klassenouder. De klassenouder is de contactpersoon en een spreekbuis voor ouders/verzorgers met de groepsleerkracht en de directie.

Schooljaar 2022-2023

– Groep 1-2: Loes en Miriam

– Groep 3-4: Ingrid

– Groep 5-6: Femke

– Groep 7-8: Gwendolyn, Ilse en Liesbeth

Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: or.desprongh@gmail.com

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Aan alle scholen is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders van de betrokken scholen . De medezeggenschapsraad heeft behalve een adviserende rol ook de bevoegdheid om al dan niet instemming te verlenen aan beleidsvoorstellen die betrekking hebben op de eigen school. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De directeur van de school woont namens het bevoegd gezag de vergaderingen van de medezeggenschapsraad bij. Als u punten wil aanleveren voor de MR vergadering kunt u contact opnemen met een van de leden. Het regelement van de MR is hier te vinden.

mailadres:  mrdesprongh@gmail.com

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Om niet met alle MR-en van de scholen afzonderlijk te hoeven overleggen heeft het bestuur, met goedkeuring van alle MR-en, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld.
Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen die vallen onder het bestuur van Verdi, worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit onze school zijn twee leden afgevaardigd om zitting te nemen in de GMR.
Het gaat om een ouderafvaardiging en een personeelslid.
De GMR van onze school is als volgt samengesteld:
Dhr. Dennis van Beers (Oudergeleding)
Mw. Maria Dekkers (Personeelsgeleding)

"Samen ondernemend ontwikkelen”